والدين زندانيان سياسي در ايران.. قربانيان ديگر رژيم خارج از بازداشتگاه

هرچند اصول قانون مجازات بر ويژگي جنايت بر جنايتكار تاكيد ميكنند، اما اجراي كنندگان قانون در زندان هاي رژيم آخوندها يك استثناي خاص در مورد زندانيان سياسي وبازداشتشدگان پرونده سياسي را خلاقيت كرده اند.

زندانيان سياسي در ايران مورد بسياري از تجاوزات بشري وقانوني مي گيرند كه جرم آنها تنها اعتراض بر سياست وفرمانروايي رژيم آخوندها در كشور ايشان است.

علاوه بر زندان بودن زندانيان سياسي در بازداشتگاه ها وبندهاي سپاه پاسداران، والدين وخويشاندان آنها در خارج از زندان نه تنها در آزار وآسيب روحي به سر ميبرند؛ بلكه هم مورد تجاوزات نهادهاي امنيتي واطلاعاتي رژيم قرار ميگيرند.

ودر گزارشي سايت “راديو زمانه” آمده است كه والدين زندانيان سياسي در ايران مورد تجاوزاتي شديد رژيم قرار مي گيرند.

يكي از موارد آنچه مجازات والدين زندان سياسي را مي توانيم بنام ببريم زندان بودن ونگهداشتن پسرشان در بازداشتگاه دور از موقع سكونت آنها قرار دارد براي اينكه زيارت پدر ومادر زندانيان سياسي از پسرشان سختتر باشد.

بسياري از والدين زندانيان سياسي در ايران وقتي كه مي خواهند پسرشان را ببينند بايد سفر سخت و راه طولاني را بپيمايند.

وكيل ايراني وعضو كانون دفاع از حقوق بشر دكتر “محمد سيف زاده” در اين خصوص تاكيد ميكند كه اصول اداره كل زندان كشور ايران مبني بر ضرورت به سر بردن زنداني در محل نزديك به والدين خود است؛ اما نهادهاي رژيم بطور عمد دست به تبعيد زندانيان وبويژه زندانيان سياسي دور از والدين آنها ميزنند.

گزارش راديو زمانه به يكي از حوادث تراژدي در اين مورد اشاره كرد اين بود كه فوت مادر وهمسر”پيمان عارفي” فعال بازداشت شده در تصادف رانندگي در راه بازگشت از زيارت وي.

بي آگاهي وضعيت ومحل به سر بردن زنداني سياسي مورد ديگر درباره مجازات والدين زندانيان سياسي در ايران به شمار ميرود. پس پدر ومادر زندان سياسي هيچ اطلاعي از وضعيت جسدي وانساني وحتى موقع پسرشان بعد از بازداشت وي را براي مدت طولاني نمي گيرند.

گزارش راديو فارسي زبان ادامه داد كه حتى كودكان وفرزندان زندانيان سياسي در ايران از تجاوزات نهادهاي امنيتي واطلاعاتي رژيم به در نبردند.

بطور مثال نهادهاي امنيتي پس از بازداشتن وكيل معروف ومدافع حقوق بشر “نسرين ستوده” براي دخترش 12 ساله پرونده سازي كردند تا ستوده اعتراض بر اين اقدام كرده ودست به اعتصاب غذا زد.

ودر مورد ديگر، فرزندان فعال مدني برجسته “نرگس محمدي” مورد بازجويي وشكنجه از سوي نهادهاي امنيتي رژيم قرار گرفتند، وعلاوه بر اين دادستاني دستور داد كه هر تماس ميان محمدي وفرزندانش قطع شود تا فعال بازداشت شده از اعتصاب غذا اعلام كرد.

گزارشهاي سازمان وكانون هاي حقوق بشر حكايت از نقض رژيم ايران تمام حقوق وقوانين زندانيان ومخصوصا زندانيان سياسي دارند كه علاوه بر بازداشت معترضان بدون جنايت، والدين آنها نيز تحت تعقيب نهاد امنيتي واطلاعاتي رژيم قرار ميگيرند.

ممکن است شما دوست داشته باشید