گسترش فقر در ایران: حدود ۱۲ میلیون نفر در سال ۹۷ گوشت قرمز وماهی نخوردند

نتایج یک نظرسنجی درباره میزان مصرف گوشت، مرغ وماهی در میان خانوارهای ایرانی نشان می‌دهد حدود ۴ میلیون نفر از جمعیت ایران طی سال ۱۳۹۷ اصلاً گوشت قرمز وحدود ۹ میلیون نفر اصلاً ماهی نخورده‌اند.

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) اعلام کرده یک نظرسنجی درباره اندازه مصرف گوشت سفید وقرمز در سال گذشته برگزار کرده است. این نظرسنجی در روزهای ۳۱ اردیبهشت ویکم خرداد ماه ۹۸ به صورت تلفنی با جامعه آماری شهروندان کل کشور(اعم از شهر و روستا) انجام شده است.

ایسپا اعلام کرده است که “۲.۷ درصد پاسخ‌دهندگان پارسال هر روز گوشت قرمز خورده‌ اند. ۳۴.۹ درصد نیز چند روز در هفته، ۴۳.۴ درصد چند روز در ماه و۱۴.۲درصد پاسخ‌گویان چندبار در سال گوشت قرمز خورده‌اند.”

همچنین بر اساس این نظرسنجی  ۴.۲ درصد پاسخگویان گفته‌ اند پارسال هر روز گوشت مرغ خورده‌اند. ۷۴.۸ درصد پاسخگویان چندروز در هفته، ۱۷.۷درصدشان چند روز در ماه، ۱.۸درصدشان چند بار در سال گوشت مرغ خورده ‌اند.

ایسپا اعلام کرده است که تنها شش‌ دهم درصد از پاسخگویان پارسال هرروز ماهی خورده‌ اند. ۱۹.۷ درصد از پاسخگویان پارسال چندروز در هفته، ۳۹.۱درصدشان چند روز در ماه، ۲۹.۹درصدشان چند بار در سال ماهی خورده‌ اند.

نظرسنجی صورت گرفته از سوی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) نشان می‌دهد تقریبا از میان جمعیت ایران بیش‌ از سه‌ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر پارسال گوشت‌ قرمز، بیش‌ از ۹۷۰ هزار نفر گوشت مرغ وتقریباً ۹ میلیون نفر گوشت ماهی نخورده‌ اند.

گفتنی است تورم وگرانی در کنار ثابت ماندن دستمزدها وموج گسترده اخراج ومعلق شدن شاغلان از کار موجب شده سبد معیشت خانوارهای ایرانی کوچک‌تر شود ودر این میان مصرف مواد غذایی مانند گوشت، مرغ وبرخی سبزیجات و میوه‌ها کاهش یابد.

ممکن است شما دوست داشته باشید